Lietuvos diasporos profesionalų tinklų potencialo panaudojimo tyrimas

Vykdantysis partneris – Mykolo Romerio universitetas. Partneriai: Socialinių inovacijų institutas, Globalios Lietuvos lyderiai. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto data: 2013–2015.

Projekto tyrimo objektas – Lietuvos diasporos profesionalų (verslo, mokslo ir meno) tinklai, telkiantys užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius, taip pat iš Lietuvos kilusius, tačiau Lietuvos pilietybės neturinčius lietuvių ir nelietuvių tautybės asmenis bei „Lietuvos draugus“ – asmenis, turinčius įvairių nuopelnų Lietuvai, bet su ja nesusijusius kilmės ryšiais. Diasporos profesionalų tinklai apima tiek tinklus tarp diasporoje gyvenančių asmenų, tiek tinklus tarp diasporoje gyvenančių asmenų ir Lietuvoje gyvenančių asmenų ir šalyje veikiančių organizacijų. Remiamasi prielaida, jog, Lietuvoje įgyvendinant išmintingą diasporos įtraukimo politiką, šie savo profesinės veiklos srityse daug pasiekę asmenys galėtų reikšmingai prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo.

Projekte tirti šiuo metu veikiantys diasporos profesionalų tinklai, jų veiklos pobūdis ir tikslai, tinklus telkiantys veiksniai, glaudumas, struktūra, savybės; tiriami diasporos profesionalų ir politikos formuotojų mąstymo rėmai (prielaidos, argumentai, pasakojimai), įgalinantys veiksmingą diasporos profesionalų įtraukimo politiką arba jai kliudantys; tiriama, kokiais būdais diasporos profesionalų tinklai galėtų prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo, taip pat objektyvūs veiksniai (instituciniai, socialiniai, ekonominiai ir kt.), įgalinantys aktyvesnį ar pasyvesnį dalyvavimą diasporos profesionalų tinkluose; vertinamas diasporos profesionalų tinklų ir Lietuvos diasporos įtraukimo politikos veiksmingumas ir parengtos diasporos profesionalų įtraukimo politikos (t.y. tinklų vadybos) rekomendacijos; plėtojami ir empiriškai tikrinami tinklų valdymo teorijos teiginiai.

Projektas prisideda prie vienos iš prioritetinių Lietuvos viešosios politikos krypčių, įtvirtintos 2011 m. Lietuvos Vyriausybės patvirtintoje „Globalios Lietuvos" kūrimo 2011–2019 metų programoje, – stiprinti Lietuvos ryšius su savo diaspora, siekiant, kad užsienyje gyvenančių lietuvių sukaupta patirtis galėtų būti panaudojama kuriant Lietuvos valstybės gerovę.

Projekto dalyviai: Dr. Dangis Gudelis (projekto vadovas, Mykolo Romerio universitetas), Lina Dusevičienė (Globalios Lietuvos lyderiai), Ingrida Gečienė (Socialinių inovacijų institutas), dr. Laima Nevinskaitė (Socialinių inovacijų institutas), dr. Žilvinas Židonis (Mykolo Romerio universitetas).
 


Lietuvos diasporos profesionalų tinklų potencialo panaudojimo tyrimas

Gudelis, Dangis; Gečienė, Ingrida; Nevinskaitė, Laima, Jakulevičienė, Lyra; Klimavičiūtė, Luka; Kanopkaitė, Sandra. Diasporos profesionalai: kaip juos telkti kuriant Lietuvos gerovę. Vilnius, Saulelė, 2015. 368 p.

Nevinskaitė, Laima. Social Remittances from the Professional Diaspora: The Issue of Home-Country Receptivity. 
Central and Eastern European Migration Review, 52016, 135–153. ISSN 2300-1682.