Darbų sąrašas
ŠVIETIMO IR MOKSLO POLITIKA
 
Ilgalaikių pedagogų stažuočių priemonių rinkinio parengimas ir konsultacinių renginių vykdymas
Užsakovas – Ugdymo plėtotės centras, projektas “Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“. 2013–2014.
 
Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema (projektas)
Projekto vykdytojas. Projekte dalyvavo 20 partnerių. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis. 2011–2014.
 
Priemonių rinkinių studentų/dėstytojų pasirengimui tarptautinei praktikai/stažuotėms parengimas, specialistų parengimas organizuoti tarptautinę praktiką/stažuotes
Užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa, projektas „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“. 2011–2012.
 
Studentų praktikų metodinių priemonių parengimas
Užsakovas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, projektas „Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas“. 2011–2012.
 
Praktikų užsienio šalių įmonėse ir organizacijose schemos sukūrimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose
Užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje. 2009.
 
Užsienyje dirbančių ir studijuojančių mokslininkų ekspertinis paraiškų vertinimas
Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. Įgyvendinama kartu su Mokslininkų sąjungos institutu. 2007–2008.
 
Konkursinis užsienyje dirbančių ir studijuojančių mokslininkų vizitų organizavimas
Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. Įgyvendinama kartu su Mokslininkų sąjungos institutu. 2007–2008.
 
Rekomendacijos podoktorantūrinių stažuočių sistemos plėtrai
Užsakovas – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, projektas „Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc’ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. 2008.
 
Mokslo populiarinimo poreikio analizė (studija)
Užsakovas – LR Švietimo ir mokslo ministerija. 2007
 
 
MOKSLO POPULIARINIMAS
 
Tyrėjų naktis (projektas)
Projekto partneris. Projekto vykdytojas: Baltijos pažangių technologijų institutas. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Daugiau informacijos. 
 
SPARKS: Rethinking Innovation. Together (projektas)
Projekto koordinuojantis partneris Lietuvoje. Projekto vykdytojas: Ecsite (Europos mokslo centrų ir muziejų tinklas). Finansuojama Europos Komisijos lėšomis. 2015–2018. 
 
NVO, veikiančių mokslo sklaidos srityje, tinklo stiprinimas, plėtojant jo institucinius gebėjimus (projektas)
Projekto vykdytojas. Finansuojama iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų. 2013–2014. 
 
Populiarinančių mokslą nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas ir tinklo kūrimas (projektas)
Projekto vykdytojas. Projektas finansuotas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų schemą. 2009–2010.
 
 
INOVACIJŲ PLĖTRA
 
Mokymai „Socialinio verslumo ugdymo programa“
Finansuota iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšų. 2017.

Inovacinių tinklų Lietuvoje integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę analizė (mokslo projektas)
Projekto partneris. Vykdantysis partneris – Lietuvos socialinių tyrimų centras. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. 2011–2013. 
 
Įmonės augimo vadovas: nuo produkto idėjos iki investicijų grąžos (studija)
Užsakovas – Šiaurės miestelio technologijų parkas. 2010. 
 
Technologijų demonstravimo ir testavimo centro galimybių studija
Užsakovas – viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“. 2010.
 
 
EMIGRACIJA, DIASPOROS POLITIKA
 
Lietuvos diasporos profesionalų tinklų potencialo panaudojimo tyrimas (mokslo projektas)
Projekto partneris. Vykdantysis partneris – Mykolo Romerio universitetas. 2013–2015. 
 
Sociologinis kiekybinis ir kokybinis vizitams atvykusių mokslininkų ir Lietuvos mokslinių institucijų tyrimas
Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. 2007 – 2008. 
 
Protų susigrąžinimo programos rengimas
Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. 2008. 
 
 
VISUOMENĖS SAUGUMAS
 
Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos (mokslo projektas)
Projekto partneris. Vykdantysis partneris – Lietuvos socialinių tyrimų centras. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. 2015–2017. 
 
 
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS
 
Kartų namų veiklos koncepcijos ir modelio parengimas, mokymų ir apskritųjų stalų organizavimas, projekto įgyvendinimo vertinimas
Užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje, projektas „Diena kartu: kartų savipagalbos modelis“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 2009–2012.
 
Šiaurės Lietuvos regiono darbdavių tyrimas
Užsakovas – VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“, projektas „Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione“, finansuojamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą. 2009.
 
Trečiųjų šalių piliečių (aukštos kvalifikacijos specialistų, turinčių leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje bei leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) tyrimas
Užsakovas – VšĮ „Šiaulių verslo inkubatorius“, projektas „Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione“, finansuojamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą. 2009.
 
Motyvacinių seminarų nekvalifikuotam ir nemotyvuotam jaunimui metodikos parengimas
Užsakovas – Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos Komisijos finansuojamas projektas „Naujų inovatyvių paslaugų jaunimui vystymas siekiant sumažinti jaunimo nedarbą ir palengvinti atėjimą į darbo rinką“. 2008.
 
 
JAUNIMO POLITIKA
 
Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse kokybės vertinimas
Užsakovas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2008.
 
Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių apklausa
Užsakovas –Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2008.
 
Jaunimo informavimo apie jaunimo politiką savivaldybėse tyrimas
Užsakovas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2008.
 
 
SOCIALINĖ EKOLOGIJA
 
Ekologinio sąmoningumo vystymasis Lietuvoje (tyrimas)
Instituto iniciatyva atliktas tyrimas. 2015.
 
Ekologinė savimonė Lietuvoje (tyrimas)
Instituto iniciatyva atliktas tyrimas. 2012.