Švietimo ir mokslo politika
Švietimo ir mokslo sistemos plėtrai nuolat reikalinga remtis tyrimais, užsienio šalių patirtimi, ieškoti Lietuvos kontekstui pritaikytų sprendimų. Institutas yra sukaupęs daug patirties, teikdamas tokio pobūdžio paslaugas tiek vyriausybės institucijoms, tiek jiems pavaldiems metodiniams centrams, tiek su aukštojo mokslo įstaigomis bendradarbiaujančiomis verslo įmonėmis. Institutas yra atlikęs darbus, susijusius su mokslo populiarinimo skatinimo politika, neformalaus švietimo programų rengimu ir įgyvendinimu, studentų praktikų Lietuvoje ir užsienyje sistemos plėtra, studentų verslumo skatinimu, dėstytojų stažuotėmis užsienyje, pedagogų stažuočių Lietuvoje ir užsienyje sistemos plėtra, podoktorantūrinių stažuočių sistemos kūrimu, konkursinio mokslininkų vizitų finansavimo schema ir kt. Tarp mūsų šios srities klientų yra Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Verslo darbdavių konfederacija ir kitos švietimo srities bei verslo organizacijos.

Darbai ir projektai:


Pedagoginių stažuočių metodinių priemonių rinkinio parengimas
Užsakovas – Nacionalinė švietimo agentūra, projektas “Tęsk“. 2020–2021. 

Ilgalaikių pedagogų stažuočių priemonių rinkinio parengimas ir konsultacinių renginių vykdymas
Užsakovas – Ugdymo plėtotės centras, projektas “Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“. 2013–2014.
 
Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema (projektas)
Projekto vykdytojas. Projekte dalyvavo 20 partnerių. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis. 2011–2014.
 
Priemonių rinkinių studentų/dėstytojų pasirengimui tarptautinei praktikai/stažuotėms parengimas, specialistų parengimas organizuoti tarptautinę praktiką/stažuotes
Užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa, projektas „Nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinės praktikos ir stažuočių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“. 2011–2012. 
 
Studentų praktikų metodinių priemonių parengimas
Užsakovas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, projektas „Vadybos ir ekonomikos studijų programų profesinės praktikos organizavimo modelio kūrimas ir diegimas“. 2011–2012.
 
Praktikų užsienio šalių įmonėse ir organizacijose schemos sukūrimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose
Užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje. 2009.
 
Užsienyje dirbančių ir studijuojančių mokslininkų ekspertinis paraiškų vertinimas
Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. Įgyvendinama kartu su Mokslininkų sąjungos institutu. 2007–2008.
 
Konkursinis užsienyje dirbančių ir studijuojančių mokslininkų vizitų organizavimas
Užsakovas – Užsienio lietuvių rėmimo centras, projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“. Įgyvendinama kartu su Mokslininkų sąjungos institutu. 2007–2008.
 
Rekomendacijos podoktorantūrinių stažuočių sistemos plėtrai
Užsakovas – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, projektas „Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc’ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. 2008.
 
Mokslo populiarinimo poreikio analizė (studija)
Užsakovas – LR Švietimo ir mokslo ministerija. 2007

Grįžti į veiklos sričių sąrašą.