Europinis tinklas „Jaunimo užimtumas“

Jaunimo nedarbas yra svarbi problema, nes yra glaudžiai susijusi su socialine atskirtimi ir socialiniu nestabilumu. Tinklo tikslas – sukurti bendras pamatines jaunimo užimtumo politikos gaires, pateikti pasiūlymus nacionalinio lygmens ir Europos masto jaunimo užimtumo politikai ir skatinti panaudoti juos įgyvendinant Europos socialinio fondo programas bei planuojant kitą ES programavimo periodą.
 
Projektą sudarė kelios darbo grupės: Verslumo, Bendrojo bei profesinio konsultavimo, Mobilumo darbo grupės. Tinklo diskusijose svarstyti ir bendresni socialiniai, ekonominiai bei technologiniai klausimai, siekiant, kad jaunimui skirtos programos atsižvelgtu į bendresnes visuomenės kaitos tendencijas bei efektyviau parengtu jaunimą profesinėms galimybėms ateityje.
 
Projekte dalyvavo organizacijos iš Belgijos (Flandrijos regiono), Graikijos, Italijos (Toskanos regiono), Ispanijos, Lietuvos, Švedijos, Vokietijos.
 
Projekto trukmė: 2009 m. liepos 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.

Socialinių inovacijų instituto ekspertai dalyvavo jaunimo verslumui skirtoje darbo grupėje ir kartu su kitais ekspertais parengė studiją „Baseline Study Learning Area: Youth Entrepreneurship“ bei rekomendacijas Europos Komisijai dėl jaunimo verslumo skatinimo.

Projektas finansuotas Europos komisijos ir pareiškėjo – Kipro Darbo ir socialinio draudimo ministerijos – lėšomis. 


Europinis tinklas „Jaunimo užimtumas“

Parengtos trys pirminių tyrimų (baseline study) ataskaitos, skirtos kiekvienai iš trijų projekto teminių sričių, kuriose išnagrinėtos paplitusios tos srities praktikos, ES šalių nacionalinė politika ir skatinimo priemonės. Remiantis šiais tyrimais, parengta lyginamosios analizės ataskaita (benchmarking report), kurioje pagal tuos pačius kriterijus palyginta patirtis ir daromos išvados bei rekomendacijos. Taip pat parengtos Bendrosios pamatinės gairės (Common Reference Framework), paremtos visais trimis pirminiais tyrimais ir lyginamosios analizės ataskaita, kuriose integruojamos visos trys teminės sritys. Šios gairės turėtų padėti politikos formuotojams koreguojant egzistuojančią jaunimo užimtumo politiką, taip pat planuojant naujas politicos priemones kitais ES programavimo etapais.