Inovatyvių leidybinių produktų, pritaikytų matantiems ir neregiams vaikams, pasiūlos ir eksporto galimybių keturiose Europos šalyse: Italijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Vokietijoje, taikomasis tyrimas

Taktilinė knyga laikoma viena iš efektyviausių regėjimo negalią turinčių vaikų komunikacinių ir bendrųjų gebėjimų lavinimo priemonių. Ši knyga, spausdinama įprastuoju ir Brailio raštais, pasitelkinat iškiliuosius paveikslėlius, suteikia galimybę skaityti matantiems ir neregiams kartu. Siekiant nustatyti vaikiškų leidinių paklausą ir eksporto potencialą į keturias šalis – Italiją, Vokietiją, Nyderlandus ir Švediją – buvo atlikta inovatyvių produktų, pritaikytų matantiems ir neregiams vaikams, pasiūlos ir eksporto galimybių analizė. 

Atliekant šį tyrimą buvo iškeltas pagrindinis tikslas – ištirti taktilinių knygų, skirtų vaikams iki 12 metų, eksporto galimybes į keturia šalis: Italiją, Nyderlandus, Švediją ir Vokietiją. Šiam tikslui pasiekti buvo nustatyti šie uždaviniai: 1) Pateikti jau atliktų tyrimų apie taktilinius leidinius veikams analizę bei įvertinti tokių leidinių ateities perspektyvas; 2) Identifikuoti organizacijas, atstovaujančias aklųjų interesus, ir šiuo metu vykdomus leidybinius projektus, susijusius su taktiliniais leidiniais, skirtus silpnaregiams ir neregintiems vaikams; 3) Išanalizuoti ir įvertinti taktilinių vaikiškų leidinių pasiūlą Italijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje; 4) Atlikti leidybinių produktų, pritaikytų matantiems ir nematantiems vaikams iki 12 metų, eksporto galimybių keturiose Europos šalyse analizę; 5) Parengti leidybinių produktų, pritaikytų matantiems ir neregiams vaikams, eksporto planavimo gaires. 

Tyrimo įgyvendinimui buvo naudojami kiekybiniai ir kokybiniai metodai: 1) Turinio analizė; 2) Dokumentų analizė; 3) Pusiau struktūruoti interviu su tiriamųjų šalių leidyklų bei taktilines knygas platinančių organizacijų ekspertais.

Tyrimo rezultatai parodė, kad nepaisant to, jog spausdintų leidinių Brailio raštu poreikis mažėja, dėl savo edukacinės ir komunikacinės vertės taktilinės knygos išlieka itin reikšmingos. Sritys, kuriose taktiliniai leidiniai turi didžiausią poveikį, yra vizualinės informacijos suvokimo gerinimas; nereginčiųjų raštingumo ir susijusių gebėjimų lavinimas; kalbos struktūros, atminties bei loginių ryšių suvokimo stiprinimas bei lengvesnė reginčiųjų ir nereginčiųjų komunikacija (socialinė integracija).

Įvertinus taktilinių leidinių paklausą Italijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje, išryškėjo taktilinių knygų poreikis šiose šalyse. Dėl didelių taktilinių leidinių gamybos kaštų, gyventojai dažniausiai jas skolinasi iš bibliotekų ar aklųjų interesus atstovaujančių organizacijų – knygos retai perkams dėl aukštos pardavimo kainos. Apskritai šiose šalyse pastebimas bendras taktilinių ir Brailio raštu spausdintų knygų vaikams stygius.

Iš Lietuvos į tiriamąsias šalis vaikiškų taktilinių leidinių eksportas šiuo metu nėra vykdomas. Nepaisant to, kad dėl mažos apimties taktilinių leidinių eksportas neturės didelės įtakos Lietuvos ekonomikai, ribota vidaus rinka skatina Lietuvos įmones orientuotis į užsienio rinkas. Tyrimo rezultatai parodė, kad aukštas Lietuvos leidybos pramonės išsivystymas bei taikomi inovatyvūs sprendimai suteikia Lietuvos įmonėms galimybę sėkmingai pasinaudoti turimais privalumais užsienio rinkose. Tad taktilinių leidinių eksportas į užsienio rinkas, panaudojant inovatyvias technologijas, turės teigiamos įtakos sektoriaus konkurencingumui.

Analizės metu išryškėjo, kad ne visos tiriamos šalys yra atviros tarptautiniam bendradarbiavimui. Švedijos atveju, pirmenybė teikiama nacionalinių motyvų turintiems taktiliniams leidiniams. Nepaisant to, Italija, Vokietija ir Nyderlandai yra atviros bendradarbiavimui su kitomis šalimis taktilinių knygų leidybos srityje, tad masinės taktilinių knygų gamybos realizavimui reikalinga šalių tarpusavio kooperacija, dalinimasis patirtimi bei bendrų leidybos tikslų ir strategijų kūrimas.

Atlikus eksporto duomenų analizę, paaiškėjo, kad masinė taktilinių leidinių gamyba (priešingai negu JAV ar Prancūzijoje) Švedijoje, Vokietijoje ir Olandijoje nėra vystoma. Italijoje taktilinių leidinių gamyba egzistuoja, tačiau ji nereguliari, fragmentuota ir smarkiai priklauso nuo Italijos nacionalinės neregių federacijos skirto finansavimo. 

Apibendrinus galima teigti, kad vaikiškų taktilinių leidinių analizuojamose rinkose yra labai nedaug, tad eksporto potencialas į šias šalis išties didelis. Vis dėlto, didesnės sėkmingo eksporto perspektyvos nusimato ne orientuojantis į galutinį vartotoją (pirkėją), bet bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis ir aklųjų interesus atstovaujančiomis organizacijomis.


Inovatyvių leidybinių produktų, pritaikytų matantiems ir neregiams vaikams, pasiūlos ir eksporto galimybių keturiose Europos šalyse: Italijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Vokietijoje, taikomasis tyrimas